Geschiedenis


Op 26 oktober 1988 zag de thuisbegeleidingsdienst het levenslicht, toen nog een gemengde koepel-vzw van twee diensten (1 van Sint-Lievenspoort te Gent en 1 van Sint-Gregorius te Gentbrugge).

In de beginjaren lag de klemtoon op de vroegtijdige thuisbegeleiding (kinderen jonger dan 6 jaar) en aanvullende omkadering (teamcoördinatie en opvolging) voor slechthorende en dove kinderen geïntegreerd in het gewoon onderwijs.

In 1998 voerde Kind & Gezin de veralgemeende vroegtijdige screening bij baby’s in, wat ertoe leidde dat wij onze expertise en aanbod dienden te verbreden naar opvoedingsbijstand voor gezinnen met heel jonge kinderen (0 tot 1 jaar).

Enkele jaren later, in 2001, werd het besluit op de erkenning en subsidiëring van de thuisbegeleidingsdiensten aangepast: ook zelfstandig wonende volwassen dove en slechthorende personen kunnen beroep doen op thuisbegeleiding.

Sinds 2009 stelde de dienst het aanbod open voor begeleiding aan kinderen en jongeren met SLI (spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen).
Met het besluit op de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (sinds 2013) werd de opdracht uitgebreid naar het verstrekken van outreach. De ondersteuning blijft hierdoor niet langer beperkt tot het individu: ook organisaties voor professionele ondersteuning kunnen bij ons terecht voor handicapspecifieke expertisedeling.

Sinds 2016 werd de dienst erkend als vergund zorgaanbieder: wie een persoonsvolgend budget ontvangt van het VAPH, kan met dit budget mobiele en ambulante thuisbegeleiding ‘inkopen’.

Op 1/1/2017 fusioneerden we als Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort met de vier andere vzw’s van Sint-Lievenspoort. Met het fuseren werden we volwaardig lid van de vzw Sint-Lievenspoort en werd onze officiële naamgeving Thuisbegeleidingsdienst | Sint-Lievenspoort vzw. Als gevolg van deze fusie werd een betere samenwerking met de Dienst Ambulante en Mobiele begeleidingen van het MFC | Sint-Lievenspoort vzw uitgebouwd.

Vanaf 1/1/2020 vormen we samen met het MFC één afdeling binnen vzw Sint-Lievenspoort. Nu is de naam van de Thuisbegeleidingsdienst officieel de ‘Begeleidingsdienst van MFC-Thuisbegeleiding | vzw Sint-Lievenspoort’.

De dienst verkeert in een omgeving van vele evoluties en wijzigingen, zowel in het regelgevend kader, de opdrachten en de begeleide populatie. Wij volgen al deze ontwikkelingen op en bouwen de thuisbegeleidingsdienst verder uit tot een laagdrempelige en hoog gespecialiseerde dienstverlener.

terug naar vorige pagina